Indicatori de cercetare a viziunii.

indicatori de cercetare a viziunii

Viziune Viziunea Universității Tehnice din Cluj-Napoca este una ambițioasă și anume aceea de a deveni o Universitate puternic ancorată în spațiul european al educației, cercetării, inovării și digitalizării, prin promovarea și susținerea performanței și a excelenței în toate domeniile de activitate, care să asigure un progres substantial din punct de vedere al calității, performanței, atractivității și competitivității internaționale.

Consolidarea poziției de universitate de cercetare de excelență, prin susținerea, promovarea și asigurarea de investiții spre domeniile de cercetare, transfer tehnologic și creație artistică cu potențial de performanță și impact major asupra prestigiului, reputației și vizibilității internaționale a UTCN, reprezintă un deziderat major pentru următoarea perioadă.

Optiuni valorice pentru un mediu antreprenorial integru - Raport de cercetare Indicatori de performanta Ciprian Sarbu - kingpinshop. Masurarea performantei nu este un concept nou, fiind folosit inca din timpuri stravechi, Protagoras din Abdera B. De-a lungul timpului, folosirea indicatorilor de performanta a evoluat in mod natural, la momentul actual existand o arie larga de resurse pentru selectia indicatorilor de performanta.

Valori Viziunea propusă poate să devină realitate numai, și numai, prin implicarea deplină și contribuția fiecăruia dintre noi, într-un efort conjugat și concentrat spre obiectivele strategice ale universității, caparte esențială în creșterea performanței academice, științifice și manageriale, în susținerea propriilor noastre idei și proiecte.

În acord cu contextul actual al dezvoltării comunităţii regionale si nationale Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca înţelege să integreze în componentele misiunii sale abordările strategice europene, naţionale şi regionale care prezintă pe de o parte un potenţial real de poziţionare competitivă a universităţii în mediul academic naţional şi internaţional, iar pe de alta parte unul de convergenţă cu direcţiile de dezvoltare economică inteligentă a regiunilor pe care le deserveşte.

Viziunea propusă exprimă dorinţa comunităţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de a se încadra în tendinţele de evoluţie ale învăţământului şi cercetării ştiinţifice din aria euroatlantică şi de a se deschide spre domenii de educatie şi cercetare de excelenţă. De asemenea, această viziune reflectă maturizarea, consolidarea şi stabilizarea în performanţa institutională pe care universitatea o promovează.

  • Este posibil să îmbunătățești cu adevărat viziunea
  •  Шестьдесят четыре, - сказала она равнодушно.

Valorile Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi construieşte activitatea şi relaţiile instituţionale pe un set de valori fundamentale care privesc relaţiile cu mediul extern universităţii, cu munca, precum şi cele între membrii comunităţii. Acest set de valori cuprinde: responsabilitatea publică şi deschiderea către nevoile şi cerinţele societăţii, precum şi respectul faţă de comunitate şi mediul înconjurător; competenţa şi creativitatea în sarcinile care îi revin fiecăruia, onestitatea şi integritatea faţă de instituţie şi propria-i muncă, performanţa şi asumarea responsabilităţii pentru calitatea propriei activităţi; iniţiativa originală şi spiritul antreprenorial activ ca facilitatori ai dezvoltării instituţiei, leadership-ul, echitatea şi egalitatea de şanse în accesul la oportunităţi şi recunoaşterea obiectivă a contribuţiei fiecărui membru al comunităţii; transparenţa în acţiuni şi decizii, astfel încât acestea să asigure un climat general de obiectivitate şi încredere; cunoaşterea şi respectul reciproc, respectul pentru regulile de bună conduită în comunitate, precum şi colaborarea, solidaritatea şi colegialitatea academică.

Aceste valori vin să întregeasca viziunea şi misiunea universităţii, constituind fundamentul vedere într-o gâscă sălbatică, profesional şi educational al întregii activităţi a acesteia.

 - И сколько вы заплатите. Вздох облегчения вырвался из груди Беккера.

Obiectivele şi strategia în domeniul cercetării pentru perioada Obiectivul principal al universităţii este acela de a-şi menţine poziţia câştigată în topul instituţiilor de învăţământ orientate spre cercetare, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

La acest obiectiv major se adaugă şi alte obiective care concură la consolidarea acestuia, şi anume : cresterea excelenţei în activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare; dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare; dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare; dinamizarea relaţiei cu mediul socio-economic, pentru transfer tehnologic, consultanţă şi derularea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică.

indicatori de cercetare a viziunii

Rolul acestora, ca ansamblu, este de a structura sistemul de inovare din universitate şi de a contura o cale de transformare şi de evoluţie a principalilor indicatori de performanţă ai universităţii.

Aceste direcţii de intervenţie sunt urmatoarele: creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare; înfiinţarea şi modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact; înfiintarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat universităţii; atragerea, dezvoltarea şi menţinerea resursei umane înalt calificate; susţinerea publicării rezultatelor cercetării în jurnale şi conferințe de prestigiu; susţinerea conferinţelor internaţionale cu vizibilitate largă organizate de universitate; susţinerea cercetării ştiinţifice de mare performanţă; dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.

indicatori de cercetare a viziunii

Indicatori de cercetare a viziunii de interventie mentionate reprezintă o combinaţie integrată de măsuri care acoperă principalele dimensiuni ale politicii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca sub aspectul învăţământului, cercetării, inovarii si transferului tehnologic. Domenii prioritare de cercetare în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Colectivele de cercetare se bucură de libertatea de a-şi alege tematica, dar instituţional pentru a susţine viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de a deveni pol de excelenţă internaţională în câteva domenii de cercetare, sunt susţinute următoarele este posibilă restabilirea vederii cu minus multidisciplinare reflectate în tendinţele mondiale, europene şi naţionale prin programul Horizont : Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, spatiu si securitate Information and communication technology, space and security ; Materiale avansate, produse şi procese avansate Advanced materials, advanced products and processes ; Energie, mediu si schimbari climatice Green energy.

Aceste domenii prioritare asigură universităţii menţinerea expertizei tehnologice şi integrarea cercetării de excelenţa în sfera economică.

indicatori de cercetare a viziunii

În plus, domeniile multidisciplinare menţionate concură la realizarea de noi tehnologii şi inovaţii, de parteneriate naţionale şi internaţionale privind cercetarea şi de plus valoare pentru societate. Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane indicatori de cercetare a viziunii materiale precum şi a resurselor financiare provenind din surse bugetare, proprii şi de dezvoltare instituţională.

Strategia Cercetarii in UTC-N - Misiunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pe perioada În societatea bazată pe cunoaştere ce caracterizează spaţiul european şi internaţional, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi propune să devină un jucător important la nivel naţional şi internaţional şi doreşte să contribuie la creşterea bunăstării cetăţenilor şi mediului socio-economic generând şi transferând cunoştinţe prin educaţie, cercetare ştiinţifică şi inovare, precum şi creând valoare adăugată în context internaţional printr-o specializare inteligentă, care să aducă elemente de complementaritate şi abordări de nişă în spaţiul internaţional al educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Accentul la nivelul misiunii va trebui pus în următorii patru ani pe: - cercetarea ştiinţifică avansată, cu vizibilitate internaţională, - inovare în colaborare cu agenţii economici, - orientarea mai accentuată a procesului de învăţământ- licenţă, masterat, doctorat — înspre nevoile societăţii româneşti, dar şi al societăţii internaţionale, - deschiderea de noi forme de învăţământ la nivel postuniversitar, inclusiv prin dezvoltarea învăţământului on-line şi a celui care are la bază standardele ocupaţionale.

Viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la orizontul de timp aprilie Obiectivul intenţionat la finele planului strategic aprilie pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este reflectat în următoarele elemente de progres: - o poziţie consolidată de universitate de cercetare avansată și educație, - existenţa unui mediu creativ, dinamic şi stimulativ pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților, cercetătorilor şi profesorilor, - toate domeniile de specializare sunt în categoria superioară A sau B- afirmarea ca pion important în context naţional şi chiar internaţional, - recunoaştere ca pol de excelenţă în minimum două sau trei domenii de cercetare ştiinţifică cu impact social şi economic în comunitatea locală, națională și chiar internațională, - Centrul Universitar Nord din Baia Mare este integrat complet în Universitatea Tehnică.

Optiuni valorice pentru un mediu antreprenorial integru - Raport de cercetare

Politici principale în domeniul cercetării ştiinţifice a inovării şi transferului tehnologic În contextul actual, cantitatea și calitatea cercetării ştiinţifice efectuate are rolul primordial în clasificarea acestora pe plan internațional. De aici, necesitatea de a susţine şi consolida activitatea structurilor de cercetare ştiinţifică.

indicatori de cercetare a viziunii

Cercetarea ştiinţifică este o importantă sursă de venituri și de imagine, atât pentru universitate în ansamblu, cât și pentru fiecare cercetător în parte, motiv pentru care trebuie susţinut pe mai departe procesul de creare a noi structuri de cercetare, dar mai ales procesul de fuziune şi colaborare a structurilor de cercetare în forme mai mari, cu caracter inter şi multi-disciplinar platforme de cercetare, institute de cercetareca necesitate clar demonstrată de creare a unor poli de excelenţă în domenii de impact major pentru mediul socio-economic.

Universitatea noastră trebuie să devină vizibilă naţional şi internaţional în câteva domenii majore ale cercetării ştiinţifice şi inovării tehnologice.

Account Options

În acest sens, trebuie întreprinse acţiuni manageriale concrete indicatori de cercetare a viziunii definirea domeniilor majore interdisciplinare şi crearea structurilor de cercetare necesare. Directii de interventie în domeniul cercetării - Creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare, - Înfiinţarea si modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact, - Infiintarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat universitătii, - Atragerea, dezvoltarea si mentinerea resursei umane inalt calificate, - Susţinerea publicării rezultatelor cercetării in jurnale si conferințe de prestigiu, - Susţinerea conferinţelor internaţionale cu vizibilitate largă organizate de universitate, - Susţinerea cercetării ştiinţifice de mare performanţă, - Dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.

Domenii prioritare de cercetare în UTCN Colectivele de cercetare se bucură de libertatea de a-şi alege tematica, dar instituţional pentru a susţine viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de a deveni pol de excelenţă internaţională în câteva domenii de cercetare, sunt susţinute următoarele domenii multidisciplinare reflectate în tendinţele mondiale, europene şi naţionale Horizon : -Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei Information and communication technology -Materiale avansate Advanced materials -Produse şi procese avansate Advanced products and processes -Utilizarea eficientă a energiei Green energy Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane, materiale precum indicatori de cercetare a viziunii a resurselor financiare provenind din surse bugetare, proprii şi de dezvoltare instituţională.